نمونه تقلبی ۲

تـــوجه به نیــــاز مشتــــری ، کیــفیـــت ، دانش و تکنـــولوژی روز را با گروه صنعتی ایمن تجربه کنید.

در زیر نمونه هایی از قفل های تقلبی موجود در بازار را مشاهده می نمایید

۲۰۱۶۰۵۲۵_۱۷۳۴۵۶ china-lock2

 ۱ ۲ 

۴ ۵

۶