درباره ما

صـــنایع قفــل ایـــمن پیــوسته و بـا تــلاشی مستمــر در جهت بــکارگیـــری نیــــروهای متـــخصص و کـــار آمــد و همــــچنین تجـــهیز و تـامین کـــارخانه با ماشین آلات مـــدرن و بـــهره بـــرداری از تـــکنولوژی منــاسب ســعی در ایــجاد تــحولی در صـــنعت حفاظــت فیزیـــکی داشتـــه است

در همیـــن راستــــا صنــــایع قفــل ایــــمن در سال ۱۳۸۰ مــــوفق به اخذ مجــــوزهای لازم از وزارت صــــنایع و معــــادن گــــردید . با تـــــلاش و پشتــــکار پرسنـــل متــــخصص صنـــــایع قفل ایــــمن در جهت ارتـــــقاء و افــــــزایش ســـطح کیـــــفی و امـــــنیتی قفلـــهای کتـــابی بـــرای اولیـــن بار در صــــنعت قفل ســازی ایران مــــوفق به طراحی و ساخت قفلــــهای ضــد اسیــــد و ضــد برش با تائیدیــــه ها و مـــــجوزهــای لازم از مـــــراکز عـــلمی و صــــنعتی گــــردید

صنــــایع قفــل ایــــمن در رابــطه با تولیــد قفل هــای خاص و سفـــارشی , همچنین تهیـــه قفل با کلیدهــای مـــادر Master Key مـــوفق به همکـــاری و ارائه خدمـــات به بخش هایی از شرکـــت های : ایـــــران خـــودرو , تـــوزیـــع نیــــــروی برق , اداره انبــــارها , صـــندوق هـــای خیریــه , آب و فاضـــلاب و کـــارخانجات بزرگ گــــردید که از افتخـــارات این شرکت می باشد.

مــــا معتـــقدیم :

۱- تـــوجه به نیــــاز مشتــــری , اولیـــن دغدغه کــــاری است.

۲-کیــفیـــت را مشتـــری تعریـــف می کنــد , بنـــابر این هر آنچه مشتــــری می گــوید را باید باور داشت.

۳- کنتـــرل نـــماینده مشتـــــری در فرآینــــد تــــولید است.

۴- رمــــز پویـــایی و مــــاندگـــاری در عرصـــه تــولید پـــرداختن به تحقیــــق و توسعــــه در راستـــای دستیــــابی به دانش و تکنـــولوژی روز می باشـــــد.